top of page

Stadgar för Beteendevetare i Lund

Föreningen är bildad 2009. Stadgarna är ändrade och antagna på extrainsatt årsmöte 2014 samt årsmötet 2016, 2017, 2018, 2020 och 2023.

12805717_1325433537482286_4879942309902807443_n-removebg-preview.png

Namn

1 § Föreningens namn är Beteendevetare i Lund (BiL).

Säte

2 § Föreningen har sitt säte i Lunds kommun.

Sammansättning

3 § Föreningen består av dess medlemmar.

Föreningsform

4 § Föreningen är ideell.

Syfte

5 § Föreningens syfte är att främja Beteendevetenskapligt kandidatprogram vid Lunds universitet samt föreningens medlemmar. Föreningen ska därmed: verka för programmets och utbildningens kvalitet; värna om relationen mellan studenterna, programmet och arbetsmarknaden; verka för en god studiesocial miljö.

Oberoende

6 § Föreningen är politiskt och religiöst oberoende.

Beslutande organ

7 § Föreningens beslutande organ är årsmöte, höstmöte och styrelsen.

Firmateckning

8 § Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

Verksamhetsår

9 § Föreningens verksamhetsår omfattar tiden från årsmötet till nästkommande årsmöte.

Medlemmar

10 § Föreningens medlemmar utgörs huvudsakligen av studerande på Beteendevetenskapligt kandidatprogram vid Lunds universitet. Även andra studerande vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är välkomna som medlemmar.

11 § Medlem i föreningen är den fysiska person som erlagt beslutad medlemsavgift. Medlem åtar sig att följa föreningens stadgar och föreskrifter och ska föras in i medlemsförteckningen.

11a § Stödmedlemskap i föreningen är den fysiska person som erlagt beslutad medlemsavgift. Detta stödmedlemskap är för fysiska personer som inte löst ordinarie medlemskap och ej är studerande vid Beteendevetendeskapliga programmet i Lund. Stödmedlemskapet ger inte rösträtt på årsmötet eller höstmötet, men väl yttranderätt. En stödmedlem kan inte väljas in i styrelsen. Stödmedlemskapet ger tillgång till de arrangemang som BiL arrangerar på samma villkor som ordinarie medlem. En stödmedlem som skadar föreningen kan uteslutas av styrelsen.

12 § Den årliga medlemsavgiften från betaldatum till nästkommande höstterminsstart, beslutas på årsstämman. För medlemskap under hela studietiden, på Beteendevetenskapligt kandidatprogram vid Lunds Universitet, är medlemsavgift två årsavgifter som ska betalas innan den 1 mars andra terminen på programmet.

13 § Medlem som allvarligt skadar föreningen kan stängas av från föreningen av styrelsen. Avstängd medlem ska i en skriftlig framställan meddelas avstängning där motivering till avstängningen tydligt ska framgå. Avstängd medlem får ej delta vid föreningens aktiviteter. Avstängd medlem ska behandlas på nästkommande årsmöte eller höstmöte och beslut om hävning av avstängning eller uteslutning från föreningen ska då fattas.

Rösträtt

14 § Vid årsmöte och höstmöte har samtliga medlemmar rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

15 § Vid styrelsemöte har samtliga personer i styrelsen rösträtt. Rösträtten är personlig och får ej utövas genom ombud.

Beslutsfattande och röstetal

16 § Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.

17 § På årsmöte och höstmöte fattas beslut med acklamation eller votering. Vid votering avgörs alla frågor med enkel majoritet, med undantag av 40 § och 44 §. Vid händelse av lika antal röster vid votering avgörs frågan genom lottning.

18 § Varje röstberättigad medlem har en röst.

Årsmöte och höstmöte

19 § Årsmöte äger rum en gång per verksamhetsår och ska hållas före utgången av mars månad. Styrelsen bestämmer datum, tid och plats för mötet.

20 § Höstmöte äger rum en gång per verksamhetsår och ska hållas före utgången av oktober månad. Styrelsen bestämmer datum, tid och plats för mötet.

21 § Vid händelse av att styrelsen, revisor eller en majoritet av föreningens medlemmar kräver, så ska ett extra årsmöte hållas. Krav om extra årsmöte som framförs av annan än styrelsen ska i en skriftlig framställan meddelas styrelsen där motivering till kravet tydligt ska framgå. Styrelsen ska så snabbt som möjligt tillställa föreningens medlemmar en kallelse om extra årsmöte, vilket ska hållas inom två månader från det att kravet skriftligen inkom till styrelsen. Extra årsmöte har samma giltighet som årsmötet.

22 § Kallelse till årsmöte, extra årsmöte och höstmöte ska tillställas medlemmarna av styrelsen senast tre veckor före mötet. Har förslag väckts om stadgeändring, upplösning eller annan fråga av stor betydelse för föreningen och dess medlemmar ska detta tydligt framgå av kallelsen.

23 § Samtliga handlingar som är av betydelse för mötet ska finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast en vecka före mötet.

Styrelsen

24 § Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt två samordnare. Ordförande är ytterst ansvarig för föreningen och dess verksamhet. På årsmöte beslutas om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

25 § På årsmötet väljs styrelsens ordförande, sekreterare, samordnare och utskottsansvariga.

  • Ordföranden, sekreteraren och två samordnare tillträder i samband med årsmötet och har mandat fram till nästkommande årsmöte (ca tolv månaders mandatperiod).

  • Utskottsansvariga (förutom PR) tillträder i samband med årsmötet och har mandat fram till nästkommande årsmöte (ca tolv månaders mandatperiod). Antal utskottsansvariga som ska tillsättas beslutas av styrelsen och ska tydligt framgå av kallelsen.

  • PR-utskottsansvariga tillträder i samband med höstmötet och har mandat fram till nästkommande årsmöte (ca sex månaders mandatperiod).

26 § På höstmötet väljs kassör, vice ordförande och utskottsansvariga.

  • Vice ordföranden tillträder i samband med höstmötet och har mandat fram till nästkommande höstmöte (ca tolv månaders mandatperiod).

  • Kassören tillträder den 1 januari (1/1) och har mandat ett år till den 31/12.

  • Utskottsansvariga (förutom PR) tillträder i samband med årsmötet och har mandat fram till nästkommande årsmöte (ca tolv månaders mandatperiod). Antal utskottsansvariga som ska tillsättas beslutas av styrelsen och ska tydligt framgå av kallelsen.

  • PR-utskottsansvariga tillträder i samband med höstmötet och har mandat fram till nästkommande årsmöte (ca sex månaders mandatperiod).

27 § Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem i föreningen. En medlem kan endast ha en post i styrelsen.

28 § Vid händelse av att utlyst styrelsepost inte tillsatts på beslutande möte ges styrelsen i uppdrag att tillsätta posten bland föreningens medlemmar.

Revisor

29 § På årsmötet väljs en person till revisor. Revisorn har som uppgift att granska föreningens räkenskaper och förvaltning för det senaste verksamhetsåret. Föreningens räkenskaper och övriga relevanta handlingar ska vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorn ska överlämna en revisionsberättelse innehållande rekommendation om ansvarsfrihet till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

30 § Valbar som revisor är medlem som inte tillhör styrelsen, men även person som inte är medlem i föreningen.

Utskott

31 § Utskotten har som uppgift att genom sin verksamhet uppfylla föreningens syfte.

32 § Utskotten är underställda styrelsen. Utskotten ska hålla sig inom ramarna för den budget som beslutats av styrelsen. Frågor i utskotten med stor betydelse för föreningens verksamhet och/eller dess medlemmar ska diskuteras och beslutas på styrelsemöte.

33 § Samordnare samt sekreteraren har i uppgift att leda utskottens arbete och se till att styrelsens beslut efterlevs. Samordnare har även i uppgift att fungera som en kommunikationslänk mellan styrelsen och utskotten.

34 § Utskottsansvariga har i uppgift att genomföra utskottens arbete och se till att styrelsens beslut efterlevs.

35 § Förslag om uppstartande av nytt utskott ska i en skriftlig framställan meddelas styrelsen. Det ska tydligt framgå vilken funktion utskottet är tänkt att fylla. På styrelsemöte beslutas om utskottet beviljas prövotid fram till nästa årsmöte. Styrelsen tillsätter en temporär utskottsansvarig samt beslutar om budget. Förslag om nytt utskott ska behandlas på nästkommande årsmöte och beslut om utskottet ska beviljas fullständig status eller ej ska då fattas.

36 § Förslag om nedläggning av befintligt utskott ska i en skriftlig framställan meddelas styrelsen. Det ska tydligt framgå av vilken anledning utskottet bör läggas ned. På styrelsemöte beslutas om preliminär nedläggning fram till nästa årsmöte. Förslag om nedläggning av befintligt utskott ska behandlas på nästkommande årsmöte och beslut om utskottet ska läggas ned eller ej ska då fattas.

Avhopp

37 § Avhopp från styrelsepost eller revisor ska i en skriftlig framställan meddelas styrelsen.

38 § Vid händelse av avhopp från ordförandeposten ersätts denna omedelbart av vice ordförande för resterande tid av verksamhetsåret. Styrelsen ges i uppdrag att utse en av ledamöterna till tillfällig ersättare av posten som vice ordförande fram till nästa årsmöte eller höstmöte. Den aktuella posten ska då utlysas av styrelsen, vilket tydligt ska framgå av kallelsen.

39 § Vid händelse av avhopp från övriga styrelseposter eller revisor ges styrelsen i uppdrag att utse tillfällig ersättare fram till nästa årsmöte eller höstmöte. Den aktuella posten ska då utlysas av styrelsen, vilket tydligt ska framgå av kallelsen.

Upplösning

40 § För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte. För beslut om upplösning av föreningen krävs beslut med minst två tredjedelar av antalet angivna röster.

41 § Förslag om föreningens upplösning får ges av såväl styrelsen som enskild medlem. Förslag om upplösning som framförs av annan än styrelsen ska i en skriftlig framställan meddelas styrelsen där motivering till upplösningen tydligt ska framgå. Observera 22 § och 23 §.

42 § Vid händelse av upplösning ska föreningens eventuella skulder betalas. Därefter ska föreningens eventuella tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på sista årsmötet.

Stadgetolkning

43 § Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, avgörs frågan av styrelsen.

Styrelsen ska till nästkommande årsmöte komma med förslag till förtydligande av stadgarna.

Stadgeändring

44 § För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet angivna röster.

45 § Förslag om ändring av föreningens stadgar får ges av såväl styrelsen som enskild medlem. Förslag om stadgeändring som framförs av annan än styrelsen ska i en skriftlig framställan meddelas styrelsen där motivering till ändringen tydligt ska framgå. Observera 22 § och 23 §.

46 § Medlem kan genom motion väcka förslag om föreningens verksamhet.
 Motioner som ska behandlas vid årsmötet ska tillställas styrelsen senaste den 31 december och motioner till höstmötet ska tillställas styrelsen senaste den 31 juli.

bottom of page